робота для українців! Jobs for Ukrainians!

Jobwelldone_nega
Paikkakunta
Hae

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Alavuden Kehitys Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 16.6.2023.
Viimeisin muutos 16.6.2023.

1. Rekisterinpitäjä
Alavuden Kehitys Oy, Taitotie 1, 63300 ALAVUS.
Puhelinvaihde (06) 2525 1000.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Ulla Björn, ulla.bjorn@fasadi.com, puh. 044 550 0974.

3. Rekisterin nimi
Jobwelldone.fi -työnvälityspalvelun asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on asiakassuhteen hoitaminen, Job well done – osaajia Kuusiokuntiin ja Suupohjaan -hankkeen toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto.

Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

Tietoja kerätään ensisijaisesti rekisteripitäjän palveluiden piiriin kuuluvilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa työnvälityspalvelun käyttäminen, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointiin, automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröintitietoja käytetään tilastointiin yleisellä tasolla, kuten rekisteröityneet käyttäjät kuukaudessa.

5. Rekisterin tietosisältö
Työnhakija voi tallettaa rekisteriin seuraavat tiedot: yhteystiedot, käyttäjätunnus.

Työnantaja voi tallettaa rekisteriin seuraavat tiedot: yrityksen sekä työpaikan ilmoittajan yhteystiedot, työpaikkailmoitus sisältöineen.

Rekisteröitynyt käyttäjä voi poistaa omat tietonsa rekisteristä. Kaikki tiedot poistetaan hankkeen päättyessä 01/2025

6. Rekisteriin tallennettavat tiedot
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tämän rekisteröityessä ja käyttäessä jobwelldone.fi -palvelua.

7. Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokainen rekisterissä oleva henkilö voi tarkastaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot kirjautumalla rekisteriin rekisteröinnin yhteydessä antamallaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).